fbpx
Tryb oszczędności energii
Dostępność
  • ikona facebooka
  • ikona instagrama
  • ikona twittera
  • ikona youtube
  • ikona linkedin
  • ikona tiktok

Regulamin imprezy masowej

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza się niniejszy regulamin imprez masowych – meczów piłki nożnej:

Rozdział I
Zakres obowiązywania
§ 1

1. Regulamin dotyczy imprez masowych – meczów piłki nożnej, organizowanych przez Warta Poznań S.A., na terenie stadionu usytuowanego przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 53 w Grodzisku Wielkopolskim.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
a. sposób organizacji imprezy masowej,
b. obowiązki uczestników imprezy masowej;
c. warunki uczestnictwa w imprezie masowej;
d. uprawnienia uczestników imprezy masowej;
e. zasady odpowiedzialności uczestników imprezy masowej za zachowanie niezgodne z regulaminem

Rozdział II
Sposób organizacji imprezy masowej – meczu piłki nożnej
§ 2

1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator imprezy.
2. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na imprezę masową – mecze piłki nożnej (bilety jednorazowe, karnety, imienne zaproszenia itp.) oraz w przypadku wprowadzenia, imienne karty kibica, wydane zgodnie z właściwością przez Organizatora imprezy, podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej, bądź w uzgodnieniu z nim przez klub.
3. Do zakupu lub bezpłatnego otrzymania kart wstępu, o których mowa w ust. 2, uprawnione są osoby, które pod- czas zakupu okażą dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku wprowadzenia, posiadające imienną kartę kibica.
4. Dokumenty uprawniające do wejścia na teren imprezy masowej, są imienne i nie podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży.
5. Przyjmowanie zorganizowanych grup kibiców gości odbywa się zgodnie z odrębnymi regulacjami Polskiego Związku Piłki Nożnej i/lub Pierwszej Ligi Polskiej.

Rozdział III
Obowiązki uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej
§ 3

1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
a. nie zakłócać porządku publicznego;
b. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu;
c. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych zabezpieczających imprezę masową dokument uprawniający do wejścia i przebywania na imprezie, dokument tożsamości oraz w przypadku wydania, kartę kibica;
d. zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową;
e. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;
f. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne Organizatora imprezy masowej (w tym spikera zawodów), a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;
2. Ze względu na bezpieczeństwo imprezy masowej uczestnicy imprezy masowej, na żądanie służby porządkowej lub służby informacyjnej, zobowiązani są zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na obiekt lub powstrzymać się od opuszczenia zajmowanego miejsca po zakończeniu zawodów.

Rozdział IV
Warunki uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej
§ 4

1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową – mecze piłki nożnej osobie:
a. wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do po- wstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych;
b. wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy;
c. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
d. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych po- dobnie działających środków;
e. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
f. małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.
2. Podczas imprezy masowej – meczu piłki nożnej zabrania się w szczególności:
a. używania elementów odzieży lub przedmiotu służących do zakrycia twarzy lub do uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
b. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.; a także skłaniania innych uczestników imprezy masowej do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków;
c. rzucania przedmiotami;
d. wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi przez Organizatora;
e. zażywania środków odurzających lub psychotropowych;
f. uporczywego stania poza miejscami w sektorach wskazanych przez Organizatora;
g. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
h. posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji o podobnym działaniu.;
i. umieszczania transparentów, flag lub elementów opraw w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne;
j. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
k. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych.
l. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;
m. stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników imprezy masowej.
3. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie masowej – meczu piłki nożnej:
a. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;
b. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
c. pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze. W uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie;
d. środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
e. kasków oraz parasoli;
f. materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne;
g. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
h. przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie;
i. trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.
j. wskaźników laserowych;
k. materiałów reklamowych z wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcy/ użytkownika obiektu;
l. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników;
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym regulaminem.
6. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: terenu, na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora imprezy.
7. Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z ust. 2-3 oraz ust.6 powyżej, również będą traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu.

Rozdział V
Uprawnienia uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej
§ 5

1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo:
a. przebywać na terenie stadionu w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej;
b. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w meczu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem a także koniecznością poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników imprezy masowej;
c. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
d. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
e. korzystać z pomocy medycznej na imprezie;
f. korzystać z punktu depozytowego po uprzednim zgłoszeniu służbom porządkowym lub służbom informacyjnym Organizatora.
2. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:
a. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie i na terenie imprezy masowej,
b. żądania od Organizatora zwrotu kosztów, za niewykorzystane bilety lub karty wstępu uprawniające do udziału w imprezie masowej na zasadach określonych przez Organizatora w odrębnych regulaminach,
c. składania skarg i wniosków.

Rozdział VI
Postanowienia szczególne dotyczące rozgrywek ligi zawodowej
§ 6

1. Poprzez zakup karty kibica, biletu, karnetu, wejście w posiadanie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej uczestnik imprezy udziela automatycznej zgody na przetwarzanie przez Organizatora, podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej, jego spółki zależne bądź stowarzyszone kluby piłkarskie, danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także do przekazywania tych danych innym podmiotom na zasadach i w zakresie wskazanym w w/w Ustawie.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Dane, o których mowa powyżej przetwarzane są nie dłużej niż przez okres dwóch lat od daty ostatniego imprezy masowej – meczu piłki nożnej, w którym uczestnik brał udział.

Rozdział VII
Przepisy końcowe
§ 7

1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej i/lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej mogą być usunięte z terenu imprezy masowej.
3. Wobec sprawcy naruszenia regulaminu Organizator imprezy masowej będącej meczem piłki nożnej może stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie uczestnictwa w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez tego Organizatora. Od zastosowania zakazu klubowego osobie ukaranej służy prawo do złożenia odwołania do właściwego podmiotu zarządzającego rozgrywkami w terminie i w trybie przez niego określonym.
4. W przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby Organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
5. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu służby Organizatora odmawiają osobie wstępu na imprezę masową w przypadkach określonych w art. 22.1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
6. W przypadku zatrzymania uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej przez służby informacyjne lub służ- by porządkowe Organizatora imprezy masowej, w związku ze złamaniem przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, Organizator imprezy masowej zastrzega sobie prawo tymczasowego zatrzymania i/lub za- blokowania dokumentu upoważniającego do wstępu na imprezę masową. Dokument taki zostanie uczestnikowi zwrócony i/lub odblokowany na jego wniosek, niezwłocznie w przypadku odstąpienia od nałożenia przez Organizatora kary zakazu klubowego, a w przypadku nałożenia takiej kary, w terminie 3 dni od dnia jej wykonania.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany terminu imprezy, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione wcześniej karty wstępu z zastrzeżeniem, że zmiana będzie ogłaszana przez Organizatora niezwłocznie po podjęciu informacji o konieczności jej dokonania
b. stosowania atestowanych urządzeń technicznych, służących do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu.
c. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody,
d. unieważnienia karty kibica, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na imprezę masową, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
8. Regulamin imprezy masowej – meczu piłki nożnej wchodzi w życie z dniem 1.05.2019 r.

Organizator