fbpx
Tryb oszczędności energii
Dostępność
 • ikona facebooka
 • ikona instagrama
 • ikona twittera
 • ikona youtube
 • ikona linkedin
 • ikona tiktok

Regulamin Klubu Kibica Warta Poznań S.A.

Rozdział I
Definicje

 1. Kibic – osoba, która zamierza dokonać lub która dokonała zakupu Abonamentu, stając się tym samym członkiem klubu kibica prowadzonego przez Klub;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, za Konsumenta uznaje się także Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta.
 3. Organizator lub Warta Poznań S.A. lub Klub – Warta Poznań Spółka Akcyjna z siedzibą: 61-553 Poznań, ul. Jana Spychalskiego 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394512, o kapitale zakładowym 100 000 zł, o kapitale wpłaconym 25 000,00 zł, NIP 7831676494.
 4. Profil – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu na Stronie Internetowej oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu przeglądaniu Strony Internetowej, w tym jej ekskluzywnych treści;
 5. Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta – Kibic będący osobą fizyczną zawierający Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 6. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Profilu na Stronie Internetowej;
 7. Strona Internetowa – witryna www dostępna pod adresem …, zawierająca ekskluzywne treści lub panel pozwalający na uzyskanie dostępu do tychże treści. 
 8. Okres abonamentowy – okres 6 miesięcy kalendarzowych, w trakcie którego Klub realizuje świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkownika. 
 9. Abonament – gwarantuje dostęp do Usług Elektronicznych w trakcie Okresu abonamentowego, w zamian za jednorazową płatności i nie podlega automatycznemu przedłużeniu.
 10. Umowa Świadczenia Usług Elektronicznych – umowa o świadczenie Usług Elektronicznych świadczonych na rzecz Użytkowników w ramach klubu kibica, zawierana przez Użytkownika z Wartą Poznań. 
 11. Umowa Zawarta Na Odległość – Umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 12. Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta na odległość przez Organizatora i Użytkownika, przy braku ich jednoczesnej obecności; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem kanałów komunikacji dostępnych na Stronie Internetowej;
 13. Usługi Elektroniczne – usługi świadczone w ramach klubu kibica przez Wartę Poznań na rzecz Użytkownika oraz Kibica, do których należą: udostępnienie funkcjonalności klubu kibica, rejestracja i obsługa Profilu, umożliwienie zawierania z Klubem umów sprzedaży biletów lub karnetów za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej Organizatora.
 14. Użytkownik – osoba przeglądająca Stronę Internetową lub aplikację Klubu w zakresie klubu kibica;

Rozdział II
Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady organizacji klubu kibica przez Klub, w tym zasady członkostwa w klubie kibica, świadczenia Klubu na rzecz Kibiców oraz świadczenia Kibiców na rzecz Klubu (Abonament), jak również zasady korzystania ze Strony Internetowej.
 2. Celem Organizatora jest zrzeszenie społeczności kibiców Klubu poprzez prowadzenie klubu kibica Warty Poznań S.A. oraz docenienie najwierniejszych fanów wspierających Klub poprzez zapewnienie im korzyści i benefitów opisanych w Regulaminie, jak również zaproszenie tychże kibiców do realizacji wspólnych projektów, służących rozwojowi Klubu.
 3. Sprzedawcą usług świadczonych w ramach Abonamentu jest Warta Poznań S.A.
 4. Kibic zobowiązany jest do wprowadzania prawdziwych danych związanych z jego członkostwem w klubie kibica.
 5. Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, a także treści obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych lub mogących naruszyć chronione prawem dobra osobiste osób trzecich.
 6. Do korzystania ze Strony Internetowej niezbędne jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących parametrów technicznych: połączenie z siecią internetową, obsługa i korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Safari w wersji 14 lub nowszej, Google Chrome w wersji 90 lub nowszej, Microsoft Edge w wersji 89 lub nowszej, Opera w wersji 75 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 87 lub nowszej.

Rozdział III
Członkostwo w klubie kibica

 1. Członkostwo w klubie kibica ma charakter odpłatny.
 2. Członkiem klubu kibica może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz regularnie opłacająca składkę członkowską w wysokości zgodnej z wybranym pakietem.
 3. W celu uzyskania członkostwa w klubie kibica, co jest równoznaczne z rozpoczęciem korzystania z Abonamentu, konieczne jest wypełnienie formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej https://www.konto.wartapoznan.pl/ oraz opłacenie pierwszego Okresu abonamentowego. 
 4. Warunkiem członkostwa w klubie kibica jest także podanie wymaganych do realizacji świadczeń danych osobowych Kibica, w tym:
  1. Imienia i nazwiska;
  2. Adresu zamieszkania;
  3. Adresu poczty elektronicznej;
  4. Numeru telefonu;
  5. Numeru ewidencyjnego PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji podanych przez Kibica danych, w szczególności celem ustalenia czy osoba wypełniająca formularz jest już członkiem klubu kibica (nabyła Abonament) lub czy osoba wypełniająca formularz jest osobą fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych. Organizator może wstrzymać Abonament do czasu pozytywnej weryfikacji formularza, nie dłużej jednak niż 14 dni. Przez okres weryfikacji formularza, Kibicowi nie przysługują świadczenia wynikające z członkostwa w klubie kibica. W razie negatywnej weryfikacji formularza, Klub zwraca uiszczoną przez Kibica opłatę za Abonament.
 6. Członkostwo w klubie kibica ma charakter odpłatnego Abonamentu, którego jeden Okres abonamentowy trwa 6 pełnych miesięcy kalendarzowych. 
 7. Członkostwo w klubie kibica wygasa na skutek rezygnacji Kibica, w momencie nieopłacenia przez Kibica kolejnego nadchodzącego Okresu abonamentowego. Kibic może zrezygnować z Abonamentu w dowolnym momencie jego trwania. Rezygnacja wywoła skutek z końcem trwającego Okresu abonamentowego. Nie ogranicza to prawa odstąpienia od umowy oraz realizacji innych praw konsumenckich, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Rozdział IV
Pakiety klubu kibica

 1. Organizator oferuje do sprzedaży dwa pakiety w ramach klubu kibica – pakiet srebrny i pakiet złoty.
 2. W ramach świadczeń pakietu srebrnego, Kibic otrzymuje:
  1. zniżkę w wysokości 10% na bilet wstępu dla członka Klubu Kibica na każdy mecz domowy pierwszej drużyny seniorów mężczyzn Klubu, na który Klub prowadzić będzie sprzedaż biletów;
  2. zniżkę w wysokości 10% na każdy karnet dla członka Klubu Kibica uprawniający do wstępu na mecze pierwszej drużyny piłki nożnej mężczyzn Klubu, oferowany do sprzedaży przez Organizatora;
  3. zniżkę w wysokości 5% na wszystkie produkty niepodlegające innym promocjom, sprzedawane w sklepie internetowym Klubu, dostępnym pod adresem: https://sklep.wartapoznan.pl/
  4. dostęp do specjalnych ofert promocyjnych od partnerów Klubu, dostępnych w dedykowanej zakładce na stronie internetowej Klubu (https://www.konto.wartapoznan.pl/rabaty-i-korzysci), dostępnej po zalogowaniu, przy czym przedmiotowe oferty mogą się zmieniać w czasie, w zależności od współpracy prowadzonej przez Klub z partnerami;  
  5. zaproszenie na wigilię klubową z zespołem, w terminie wskazanym przez Organizatora; 
  6. dostęp do bezpłatnego newslettera, wysyłanego  za odrębną zgodą Kibica.
 3. W ramach świadczeń pakietu złotego, Kibic otrzymuje:
  1. zniżkę w wysokości 15% na bilet wstępu dla członka Klubu Kibica na każdy mecz domowy pierwszej drużyny seniorów mężczyzn Klubu, na który Klub prowadzić będzie sprzedaż biletów;
  2. zniżkę w wysokości 15% na każdy karnet dla członka Klubu Kibica uprawniający do wstępu na mecze pierwszej drużyny piłki nożnej mężczyzn Klubu, oferowany do sprzedaży przez Organizatora;
  3. zniżkę w wysokości 10% na wszystkie produkty niepodlegające innym promocjom, sprzedawane w sklepie internetowym Klubu, dostępnym pod adresem: …;
  4. życzenia urodzinowe od wybranego przez siebie piłkarza Klubu;
  5. dostęp do specjalnych ofert promocyjnych od partnerów Klubu, dostępnych w dedykowanej zakładce na stronie internetowej Klubu (https://www.konto.wartapoznan.pl/rabaty-i-korzysci), dostępnej po zalogowaniu, przy czym przedmiotowe oferty mogą się zmieniać w czasie, w zależności od współpracy prowadzonej przez Klub z partnerami;
  6. dostęp do ekskluzywnych (niedostępnych dla kibiców niebędących członkami klubu kibica) treści dotyczących życia Klubu, w szczególności w postaci materiałów audiowizualnych;
  7. zaproszenie na wigilię klubową z zespołem, w terminie wskazanym przez Organizatora;
  8. zaproszenie na piknik kończący sezon rozgrywkowy Klubu, w terminie wskazanym przez Organizatora – dotyczy najwcześniej zakończenia sezonu 2024/2025.
  9. możliwość udziału w loterii z nagrodami dla członków pakietu złotego klubu kibica;
  10. dostęp do bezpłatnego newslettera, wysyłanego za odrębną zgodą Kibica.
 4. Niezależnie od wybranego pakietu, każdy Kibic wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego Okresu abonamentowego otrzyma pakiet powitalny, składający się z: gadżetu opaski “Zielona rodzina” (niedostępnego w sklepie internetowym), szalika „Zielona rodzina” (niedostępnego w sklepie internetowym), otwieracza do napojów z brelokiem „Zielona rodzina” (niedostępnego w sklepie internetowym), podziękowań od Klubu. Pakiet powitalny wysyłany jest Kibicom najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od rozpoczęcia Okresu abonamentowego, chyba że formularz Kibica dotyczący przystąpienia do klubu kibica zostanie negatywnie zweryfikowany albo Kibic wykupił już wcześniej Abonament.
 5. Ceny pakietów określone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Półroczne ceny pakietów udostępniane są przez Klub na stronie internetowej Klubu. Kibic opłaca jednorazowy Abonament, według cen z chwili wykupienia danego pakietu.
 6. Każdy Kibic uprawniony jest do wyboru jednego z projektów, na które przeznaczona będzie wpłacana przez niego kwota Abonamentu. Kibic może wybrać jeden z następujących projektów: 
  1. działania na rzecz ochrony klimatu, fauny, flory i szeroko pojętej ekologii, podejmowane przez Klub;
  2. drużyna ampfutbolu i blindfootballu, prowadzone przez współpracującą z Klubem fundację Fundacja Warta Poznań z siedzibą w Poznaniu;
  3. akademia piłkarska Klubu, to jest szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz ich udział w meczach i turniejach. 

Rozdział V
Abonament

 1. Kibic może wykupić Abonament za pośrednictwem Strony Internetowej.
 2. Abonament stanowi usługę okresową, która nie jest automatycznie odnawialna. W zamian za Abonament, Kibic otrzymuje świadczenia opisane w Rozdziale IV Regulaminu.
 3. Okres abonamentowy wynosi sześć miesięcy i jest liczony od dnia rozpoczęcia świadczenia usług objętych Abonamentem, co następuje w terminie 14 dni od dnia zakupu Abonamentu przez Kibica, chyba że Kibic wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług objętych umową, a Klub nie będzie prowadził weryfikacji formularza pod kątem prawdziwości podanych w nim danych. Abonament może być dowolnie przedłużany przez klienta o kolejne Okresy abonamentowe, w zamian za jednorazową płatność.
 4. W razie wykupienia Abonamentu, Kibic zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za półroczny Okres abonamentowy z góry, w wysokości wskazanej przez Organizatora w chwili wykupienia Abonamentu.
 5. Płatności za każdy kolejny Okres abonamentowy uiszczane są z góry za półroczny Okres abonamentowy i są dokonywane przez Klienta za pośrednictwem Strony Internetowej. Płatności nie są pobierane automatycznie.
 6. W razie braku płatności za którykolwiek Okres abonamentowy, Abonament wygasa. Wygaśnięcie Abonamentu skutkuje brakiem możliwości odebrania przez Klienta Biletu i korzystania z usług w ramach Klubu Kibica.
 7. Kibic może zrezygnować z Abonamentu za pośrednictwem Strony Internetowej. Rezygnacja z Abonamentu powoduje, że Abonament wygasa z dniem zakończenia trwającego Okresu abonamentowego.
 8. Organizator wyznacza dostępne metody płatności za Abonament. Dostępne metody płatności prezentowane są Użytkownikowi przed przystąpieniem do zakupu Abonamentu.
 9. Transakcja nieopłacona w procesie składania zamówienia zostanie anulowana, przy czym możliwe jest ponowne przystąpienie do płatności w czasie nie przekraczającym 15 minut od jej anulowania. Po upływie 15 minut od złożenia i nieopłacenia Abonamentu, zostanie ona ostatecznie anulowana i usunięta, a Użytkownik powinien rozpocząć transakcję od nowa.
 10. Klub przesyła Kibicowi potwierdzenie warunków zawartej umowy na trwałym nośniku, to jest wysyłając Kibicowi wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych aspektów zawieranej z Kibicem umowy.

Rozdział VI
Polityka ochrony danych osobowych

 1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, a w przypadku Użytkowników Serwisu także w związku z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
  1. imiona i nazwisko Kibica;
  2. numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  3. adres poczty elektronicznej.
 3. Organizator może przetwarzać, za zgodą Użytkownika inne dane dotyczące Użytkownika, które nie są niezbędne do wykonania zawartej umowy. Cele przetwarzania takich danych osobowych ujawniane są w treści wyrażonej zgody lub w klauzuli informacyjnej.
 4. Szczegółowe zasady i warunki przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej dostępnej pod tym adresem: https://wartapoznan.pl/index.php/zielona-rodzina/

Rozdział VII
Informacje dla konsumentów

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się jedynie do Konsumentów i Przedsiębiorców Na Prawach Konsumenta.
 2. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 oraz art. 7aa Prawa Konsumenckiego prawo do odstąpienia od Umowy, jako od Umowy Zawartej Na Odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 i art. 35 ustawy o ochronie praw konsumenta.
 3. Termin odstąpienia wynosi 14 dni od momentu rozpoczęcia świadczenia usług objętych wybranym przez Konsumenta Abonamentem lub doręczenia pakietu powitalnego, o którym mowa w Rozdziale IV punkt 4 Regulaminu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie Klubowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem ww. terminu. Termin odstąpienia liczy się od następnego dnia po dniu rozpoczęcia świadczenia usług.
 4. Na wyraźne żądanie Konsumenta, rozpoczęcie świadczenia usług przewidzianych zawartą umową może się rozpocząć przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. W takiej sytuacji, Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego zrealizowania przez Klub.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Klubu na adres: klubkibica@wartapoznan.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.  
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Klub niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:  
  1. Klub zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane płatności, przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami; 
  2. Klub dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania produktów wysłanych Konsumentowi lub do czasu dostarczenia Klubowi dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej; 
  3. Konsument na własny koszt i ryzyko zwraca produkt Klubowi – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, a do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem; Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Klubu (w tym koszty opakowania, zabezpieczenia, dostarczenia, wysyłki Klubu). 
  4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  5. Zwracany produkt zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt będzie nieuszkodzony, czysty. Do zwrotu należy dołączyć dowód zakupu produktu u Organizatora (zwroty bez takiego dowodu, np. oryginału paragonu, nie będą realizowane).
  6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, w tym jego opakowania będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  7. Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli wcześniej zgłosił żądanie rozpoczęcia świadczenia usług przez Klub przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 8. Klub względem Kibica niebędącego Konsumentem odpowiada za wady produktów na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym z modyfikacjami opisanymi w Regulaminie. Odpowiedzialność Klubu względem Kibica niebędącego Konsumentem za szkody wyrządzone w związku z Umową jest ograniczona do szkody wyrządzonej w wyniku umyślnych działań Klubu i wyłącznie do rzeczywistej straty. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Konsumenta.  
 9. Klub ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności produktów z umową, na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. Klub ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności produktu z umową istniejący w momencie dostawy produktu i ujawniony w ciągu dwóch lat od momentu dostawy produktu. 
 10. W razie braku zgodności produktu z umową, Konsument może:
  1. żądać naprawy produktu lub wymiany produktu, przy czym:  
   1. Klub może dokonać wymiany, gdy Konsument  żąda naprawy, lub Klub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów dla Klubu; jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Klubu, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z Umową; 
   2. w sytuacji naprawy lub wymiany produktu, Klub dokonuje naprawy lub wymiany produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności produktu z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył; koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów ponosi Klub;   
   3. Konsument obowiązany jest udostępnić Klubowi produkt podlegający naprawie lub wymianie; Klub odbiera od Konsumenta produkt na swój koszt; 
   4. jeżeli produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności produktu z umową, Klub demontuje produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt;  
   5. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z produktu, który następnie został wymieniony przez Klub;    
  2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy: 
   1. Klub odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową; 
   2. Klub nie doprowadził produktu do zgodności z umową;
   3. brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Klub próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
   4. brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany produktu; 
   5. z oświadczenia Klubu lub okoliczności wyraźnie wynika, że Klub nie doprowadzi produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  3. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny.  
  4. Jeżeli brak zgodności produktu z umową dotyczy jedynie niektórych produktów dostarczonych na podstawie umowy, Konsument  może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych przez Konsumenta wraz z produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z umową.  
 11. W razie odstąpienia od umowy na podstawie pkt 10 lit. b powyżej niniejszego Regulaminu, Konsument niezwłocznie zwraca produkt Klubowi na koszt Klubu. W takiej sytuacji Klub zwraca Konsumentowi płatność za produkt nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.    
 12. Klub zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania przez Konsumenta z prawa obniżenia ceny, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.  
 13. Klub dokonuje zwrotu płatności za produkt przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  
 14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha produktu odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.
 15. Zgłoszony brak zgodności produktu z umową zostanie rozpatrzony w terminie 14 dni od jego przekazania do Klubu. Informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłana na papierze lub na innym trwałym nośniku – z wykorzystaniem adresu e-mail Konsumenta.
 16. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Klub usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 17. Produkt w niniejszym rozdziale oznacza pakiet powitalny, o którym mowa w Rozdziale IV punkt 4 Regulaminu, oraz wszystkie jego elementy składowe, jak również ewentualne inne rzeczy wysyłane Kibicom w ramach Abonamentu. 

Rozdział VIII
Usługi Elektroniczne

 1. Klub za pośrednictwem strony internetowej świadczy Usługi Elektroniczne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w tym zakresie Użytkownicy zawierają z Klubem Umowy Świadczenia Usług Elektronicznych.
 2. Zawarcie Umowy Świadczenia Usług Elektronicznych następuje z chwilą wejścia przez Użytkownika na Stronę Internetową Klubu, dostępną pod adresem https://wartapoznan.pl/index.php/zielona-rodzina/
 3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Strony Internetowej zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.
 4. Umowa Świadczenie Usług Elektronicznych obowiązuje przez okres korzystania przez Użytkownika z Usługi Elektronicznej i wygasa z chwilą rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Usługi Elektronicznej.
 5. Założenie Profilu nie jest wymagane do przeglądania zawartości Strony Internetowej z ograniczeniem do zakresu dostępnego bez założenia Profilu.
 6. Klub nie pobiera dodatkowych opłat za połączenie ze stroną internetową.
 7. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Usług Elektronicznych zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu oraz normami społecznymi i obyczajowymi. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na jakikolwiek zapis Regulaminu, wówczas zobowiązany jest do powstrzymania się od korzystania ze Strony Internetowej. 
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ze Strony Internetowej w celach niezgodnych z prawem. Zabrania się umieszczania treści nieodpowiednich oraz naruszających moralność publiczną lub dobre obyczaje.
 9. W ramach rejestracji Profilu wymagane jest od Użytkownika wypełnienie formularza rejestracji, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu w dedykowanym polu formularza rejestracji i podanie – poza danymi wskazanymi w Rozdziale III pkt 4 Regulaminu – następujących danych:
  1. Adres e-mail;
  2. Numer telefonu;
  3. Hasło.
 10. Do momentu zakończenia rejestracji może ona być przerwana w każdej chwili.
 11. Zakończenie rejestracji może wymagać kliknięcia w link weryfikacyjny przesłany na adres e-mail Użytkownika, podany w ramach rejestracji Profilu. Zakończenie rejestracji powoduje zawarcie Umowy Świadczenia Usług Elektronicznych z Klubem.
 12. Użytkownik może usunąć swój Profil, co skutkuje wygaśnięciem Usługi Elektronicznej, świadczonej w ramach tego Profilu, jednakże uniemożliwi to świadczenie usług wynikających z Abonamentu, co nie wpływa na obowiązek zapłaty przez Użytkownika za cały Okres abonamentowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Rozdział IX
Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 mara 2009 roku (Dz. U. nr 62 poz. 504) o bezpieczeństwie imprez masowych.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071711206.
 4. Użytkownik w sytuacji sporu z Organizatorem ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
  2. mediację;
  3. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  4. uzyskanie bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
 5. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu o zakresie przewidywanych zmian, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zmiany mogą dotyczyć treści niewpływających na ich zgodność z zawartą umową (niedotyczące głównych świadczeń Klubu i Kibica) i mogą być dokonywane ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązujących, zmianę asortymentu oferowanego przez Klub, zmianę klasy rozgrywkowej Klubu, istotną zmianę siły nabywczej pieniądza, wzrost cen artykułów niezbędnych do świadczenia usług przez Klub, rozszerzenie oferowanych usług w ramach Abonamentu, konieczność dostosowania usług do ilości Kibiców, działanie siły wyższej. Kibic, który nie zgadza się na zmiany wprowadzone w regulaminie uprawniony jest do rezygnacji z Abonamentu z końcem najbliższego Okresu abonamentowego, przy czym aż do zakończenia tegoż Okresu abonamentowego, wiążące pozostawać będą dla niego postanowienia Regulaminu we wcześniejszym brzmieniu.

 

Załącznik – Formularz zwrotu