fbpx
Tryb oszczędności energii
Dostępność
  • ikona facebooka
  • ikona instagrama
  • ikona twittera
  • ikona youtube
  • ikona linkedin
  • ikona tiktok

Regulamin konkursu „Jestem z klubem – w domu i na wyjeździe”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Jestem z klubem – w domu i na wyjeździe” (zwanego dalej „Konkursem”).
1.2. Organizatorem Konkursu jest Warta Poznań Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394512, REGON 301775099, NIP 7831676494 (zwana dalej „Organizatorem”).
1.3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
1.4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5. W Konkursie może brać udział osoba, która:
1) skończyła 18 lat;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3) posiada własne konto w serwisie Facebook;
4) uczestniczy w Konkursie w charakterze konsumenta w rozumieniu przepisu
art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02 z późn. zm.) (zwana dalej „Kodeksem cywilnym”),
5) ma miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej,
6) nie jest zarejestrowana jako użytkownik platformy CANAL+ Online (tj. nie posiada konta na CANAL+ Online),
7) była obecna na ostatnim meczu domowym klubu piłkarskiego Organizatora – Warta Poznań – Raków Częstochowa (zwanym dalej: „Ostatnim Meczem Domowym”) i zachowała bilet lub posiada karnet uprawniający do obecności na tym meczu;
zwana dalej „Uczestnikiem”.
1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich krewni lub powinowaci, w tym ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z tymi pracownikami w stosunku przysposobienia.
1.7. Konkurs nie jest przeprowadzany przez serwis Facebook ani nie jest z nim związany.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie

2.1. Konkurs będzie trwał w okresie od 28 stycznia 2023 r. do 29 stycznia 2023 r. do godziny 15:00. Z Uczestnikami, którzy kwalifikują się do Nagrody – w celu potwierdzenia obecności na Ostatnim Meczu Domowym – skontaktujemy się 30 stycznia 2023 r.
2.2. Konkurs będzie prowadzony przy wykorzystaniu fanpage Warty Poznań na Facebooku prowadzonej przez Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/wartapoznan (zwana dalej „Strona FB”).
2.3. Osoba biorąca udział w Konkursie: zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania, będzie powstrzymywać się od działań mogących utrudnić lub zakłócić branie udziału w Konkursie przez inne osoby; będzie powstrzymywać się od działań ingerujących lub zmierzających do ingerencji w przebieg Konkursu.
2.4. Organizator zastrzega prawo od wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie osób, jeśli nie będą stosować się do postanowień Regulaminu.

3. Przebieg konkursu

3.1. Zadanie konkursowe polega na opublikowania postu – w postaci komentarza do postu konkursowego opublikowanego na Stronie FB – jako odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe.
3.2. Organizator zamieści post publikujący pytanie konkursowe najpóźniej w ciągu 2h od momentu zakończenia meczu domowego. Uczestnik musi udzielić odpowiedzi w terminie do dnia 29 stycznia 2023 r. do godziny 15:00. W poście publikującym pytanie konkursowe również będzie podana informacja do kiedy należy udzielić odpowiedzi.
3.3. W celu wyłonienia 5 zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym jego przebiegiem, Organizator powoła 3-osobową komisję konkursową (zwaną dalej „Komisją”). Komisja wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają Nagrody.
3.4. Nagrodą dla każdego z 5 zwycięzców jest Voucher umożliwiający dostęp do platformy CANAL+ online przez okres jednego miesiąca od dnia zarejestrowania i zalogowania w systemie CANAL+ online, do wykorzystania do dnia 01 lutego 2023 r. (zwany dalej: „Voucherem”).
3.5. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
3.6. Kryteriami oceny odpowiedzi przez Komisję będzie oryginalność oraz pomysłowość odpowiedzi.
3.7. Komisja będzie dokonywała oceny według własnego uznania.
3.8. Komisja wyłoni zwycięzców według następującej procedury – Komisja najpierw wytypuje Uczestników, którzy kwalifikują się do Nagrody, na podstawie oceny przesłanych odpowiedzi. Następnie Komisja skontaktuje z tymi Uczestnikami w dniu 30 stycznia 2023 r. w wiadomości prywatnej przesłanej za pomocą serwisu Facebook i – w celu weryfikacji obecności na Ostatnim Meczu Domowym – poprosi o podanie numeru karnety lub biletu uprawniającego Uczestnika do wejścia na Ostatni Mecz Domowy. Brak informacji zwrotnej we wskazanym terminie powoduje utratę uprawnienia do Nagrody przez Uczestnika. W takiej sytuacji prawo do Nagrody przechodzi na kolejnego uprawionego Uczestnika Konkursu.
3.9. W razie pozytywnej weryfikacji obecności na Ostatnim Meczu Domowym, Uczestnik wytypowany do Nagrody staje się zwycięzcą i zostanie poinformowani o zwycięstwie w Konkursie w wiadomości prywatnej przesłanej za pomocą serwisu Facebook.

4. Nagrody

4.1. Organizator wyda Nagrody zwycięzcom w ten sposób, że przekaże każdemu zwycięzcy Voucher w wiadomości o zwycięstwie w Konkursie, przesłanej za pomocą serwisu Facebook na zasadach opisanych w art. 3 ust. 3.8 niniejszego Regulaminu.
4.2. Uczestnikom- zwycięzcom, którym zostaną przyznane Nagrody nie przysługuje prawo do ich wymiany na inne nagrody lub inny rodzaj przysporzenia lub świadczenia, w szczególności nie jest dopuszczalna wypłata wartości nagrody w formie pieniężnej. W przypadku nieskorzystania przez zwycięzcę, z dowolnej przyczyny, z nagrody w całości lub w części, zwycięzca nie jest uprawniony do jakiegokolwiek świadczenia z tego tytułu, w szczególności do wypłaty niewykorzystanej części w pieniądzu.
4.3. W przypadku braku przyznania Nagrody przez Komisję, Nagrody przechodzą na rzecz Organizatora Konkursu.

5. Prawa własności intelektualnej

5.1. Uczestnik musi być wyłącznym autorem odpowiedzi zgłoszonej w Konkursie. Uczestnik musi posiadać uprawnienia do rozporządzania i korzystania z odpowiedzi na potrzeby uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem.
5.2. Odpowiedzi nie mogą zawierać treści bezprawnych, wulgarnych, obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem, regulaminem Facebooka lub zasadami współżycia społecznego, treści naruszających przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa osobiste osób trzecich a także treści niezwiązanych z Konkursem.
5.3. Uczestnik nie otrzyma żadnego wynagrodzenia, rekompensaty lub zwrotu kosztów w związku z udziałem w Konkursie oraz udzieleniem uprawnień i zgód określonych Regulaminem.
5.4. Świadczeniem wzajemnym Organizatora w zamian za udzielenie przez Uczestnika uprawnień i zgód określonych Regulaminem jest możliwość udziału w Konkursie.
5.5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały podane przez niego w zgłoszeniu konkursowym lub publikowane w ramach Konkursu jako realizacja zadania konkursowego. W szczególności publikując jakiekolwiek treści lub materiały w ramach Konkursu Uczestnik oświadcza, że posiada do nich uprawnienia w zakresie pozwalającym na wykorzystanie w Konkursie zgodnie z Regulaminem, a publikacja tych treści w ramach Konkursu nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich.

6. Postępowanie reklamacyjne / postanowienie końcowe

6.1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane do Organizatora poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: k.berda@wartapoznan.pl
6.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, pocztowy adres zwrotny lub adres zwrotny e- mail osoby składającej reklamację oraz wskazanie przyczyny reklamacji.
6.3. Osoba, która złożyła reklamację otrzyma odpowiedź na reklamację w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora.
6.4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnej przyczyny.
6.5. Do zmian znajdują zastosowanie następujące postanowienia: Wprowadzenie zmian nie narusza i nie ogranicza praw nabytych tych Uczestników, którzy przystąpili do Konkursu przed publikacją zmian.
6.6. Pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności: konieczność modyfikacji systemów informatycznych; dostosowanie Regulaminu do wymogów prawnych, w szczególności zmian w przepisach, uzasadnione uwagi zgłaszane przez Uczestników; wprowadzenie nowych nagród.
6.7. Do Uczestników, którzy dokonają zgłoszenia udziału w Konkursie w okresie od momentu publikacji zmian Regulaminu do momentu ich wejścia w życie, w okresie tym znajdują zastosowanie postanowienia dotychczasowego Regulaminu, a w okresie począwszy od dnia wejścia w życie zmian – postanowienia zmienionego Regulaminu.
6.8. Niniejszy Regulamin i inne stosunki prawne w nim uregulowane podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Ochrona Danych Osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Warta Poznań S.A. ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” (dalej jako: „Administrator”).
7.2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
7.2.1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu umożliwienia wzięcia udziału w Konkursie oraz realizacji postanowień Regulaminu,
7.2.2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora) w celu ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
7.2.3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych lub konsumenckich).
7.3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników przez okres trwania Konkursu, a po jego upływie przez okres niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wydania nagrody oraz ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, jak również przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
7.5. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:
7.5.1 prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane, informacji dotyczących takiego przetwarzania oraz do otrzymania ich kopii (przy czym pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie),
7.5.2. prawo do sprostowania oraz uzupełnienia danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
7.5.3 prawo do żądania od Administratora usunięcia danych,
7.5.4 prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
7.5.5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,
7.5.6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7.5.7. prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UODO zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl).
7.4. Prawa wymienione w pkt. 7.5.1. – 7.5.6 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wskazanym w art. 7 ust. 7.2 niniejszego Regulaminu lub poprzez kontakt z Administratorem wskazanym w art. 7 ust. 7.1 niniejszego Regulaminu.
7.5. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora): operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”).