fbpx
Tryb oszczędności energii
Dostępność
  • ikona facebooka
  • ikona instagrama
  • ikona twittera
  • ikona youtube
  • ikona linkedin
  • ikona tiktok

Regulamin konkursu „Stwórz plakat meczowy i zdobądź EA SPORTS FC™ 24!”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Warta Poznań Spółka Akcyjna z siedzibą w
Poznaniu przy ul. Jana Spychalskiego 34, wpisana do rejestru Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000394512, REGON 301775099, NIP: 7831676494 (dalej: „Organizator”).

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem § 2 ust. 2. W razie chęci
uczestnictwa osób niepełnoletnich, ich udział powinien być potwierdzony przez
ich opiekuna prawnego.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz ich
małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z
nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z
nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

4. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się i
akceptuje udostępnione mu zasady Konkursu, określone w Regulaminie.

 

§3. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs trwać będzie od dnia 7.11.2023 do dnia 9.11.2023 do godziny 11:59.
Powyższy okres nie obejmuje okresu trwania ewentualnych postępowań
reklamacyjnych.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przygotowanie plakatu
promującego mecz 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy: Warta Poznań – Puszcza
Niepołomice i przesłanie go na adres e-mail: info@wartapoznan.pl. Pod
uwagę będą brane tylko spełniające wymogi Konkursu materiały, które zostaną
przesłane do dnia 9.11.2023, do godziny 11:59.

3. Plakat może być narysowany, wykonany przy pomocy programów
graficznych lub wygenerowany przy użyciu technologii AI. Autor zobowiązany
jest do napisania w treści maila techniki, którą zastosował przy tworzeniu
plakatu oraz swojego imienia i nazwiska.

4. O zwycięstwie zadecyduje komisja, która wybierze 3 ich zdaniem najbardziej
kreatywne propozycje.

5. Każdy Uczestnik może wysłać nie więcej niż jedną propozycję konkursową.
Zamieszczenie większej liczby plakatów pozbawia ich autora możliwości
uczestnictwa w Konkursie.

6. Zwycięży 3 autorów najciekawszych propozycji plakatów.

7. Zgłoszenia konkursowe zawierające treści sprzeczne z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego lub treści wulgarne, drastyczne, propagujące
nienawiść, nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

 

§4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja
konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”). Komisja
decydować będzie o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej oraz o
przyznaniu nagród Uczestnikom spełniającym warunki Konkursu.

2. Autorzy zwycięskich prac zostaną poinformowani o wygranej mailowo
najpóźniej do dnia 9.11.2023 do godziny 15:00.

3. Nagrodą w Konkursie jest kod do pobrania gry EA SPORTS FC™ 24 na
wybraną przez Zwycięzcę platformę (PC, XBOX każdy model, PlayStation
każdy model). Kod zostanie wysłany do zwycięzców drogą mailową.

4. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na mediach społecznościowych
Warty Poznań (Facebook, Instagram, X).

5. Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany nagrody na inny
produkt ani otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej.

6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania
Nagrody na osoby trzecie.

 

§5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: k.berda@wartapoznan.pl,
nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu lub w terminie
14 dni od dnia doręczenia przesyłki (w przypadku reklamowania nagrody),
podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej, wraz ze
zdjęciami lub innymi dowodami.

2. Podstawą reklamacji mogą być nieprawidłowości w przeprowadzeniu
Konkursu lub wady nagrody istniejące w chwili wydania nagrody Zwycięzcy.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego
regulaminu w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w
terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Organizator nie odpowiada za prawidłowe działanie gry w razie niespełnienia
przez Zwycięzcę minimalnych wymagań sprzętowych dla gry EA SPORTS
FC™ 24.

 

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach
nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o grach hazardowych, regulaminy obowiązujące u
Organizatora oraz postanowienia Organizatora.

2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku
z Konkursem mają charakter wyłącznie informacyjny.

3. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej Organizatora www.wartapoznan.pl.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie w dowolnym czasie w przypadku zmiany terminu Konkursu,
sprostowania oczywistych omyłek pisarskich lub uściślenia niejasnych zapisów
regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w dniu następnym od ich ogłoszenia na
kanale.

5. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji
wykluczających poszczególnych klientów z udziału w konkursie lub
dopuszczających do udziału w konkursie.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA
INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Warta Poznań S.A., ul.
Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie
danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, to jest art. 6 ust. 1
lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Zgoda
wyrażana jest w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie
określonym w Regulaminie.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych
przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa
danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, przygotowania
statystyk i zestawień podsumowujących, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz
sprawozdawczości księgowej i podatkowej oraz w celach marketingowych, w
szczególności publicznego podzielenia się zwycięskimi pracami z odbiorcami
profili społecznościowych Warty Poznań w serwisach Facebook, Instagram i X.
4. Na podstawie wyrażonej zgody Organizator przetwarza następujące dane:
imię i nazwisko, adres e-mail, wiek (dotyczy Zwycięzców Konkursu).
5. Wyłącznym odbiorcą przetwarzanych danych osobowych jest Warta Poznań
S.A. oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w jego
imieniu, a także podmioty, z którymi Warta Poznań S.A zawarł umowę o
powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane na
podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celach marketingowych mogą być
udostępniane do publicznej wiadomości osobom trzecim, w szczególności na
stronach internetowych i mediach społecznościowych Klubu.
6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem
uczestnictwa w Konkursie.
7. Ponadto informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do przekazanych
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO oraz prawo do cofnięcia tejże zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie
będą wysyłane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Niniejszy regulamin określa zasady przetwarzania danych osobowych
wyłącznie w związku z uczestnictwem w Konkursie.