fbpx
Tryb oszczędności energii
Dostępność
  • ikona facebooka
  • ikona instagrama
  • ikona twittera
  • ikona youtube
  • ikona linkedin
  • ikona tiktok

Regulamin przekazywania rzeczy ruchomych do depozytu na stadionie Warty Poznań S.A.

§1.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przekazania do depozytu rzeczy ruchomych na czas trwania imprezy masowej organizowanej na Stadionie Warty Poznań S.A. w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 53, zwanej dalej Stadionem.
2. Przechowawcą jest Warta Poznań Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000394512.
3. Klientem jest osoba fizyczna posiadająca ważny karnet lub bilet na imprezę masową organizowaną w danym dniu na Stadionie, która chce w ww. dniu skorzystać z Depozytu. Warunkiem przy- jęcia rzeczy do depozytu jest posiadanie przez Klienta ważnego biletu lub karnetu na mecz Przechowawcy rozgrywany na Stadio- nie w tym samym w dniu, co dzień złożenia rzeczy do Depozytu. Obsługa Depozytu jest uprawniona do weryfikacji ważności bile- tu i żądania okazania dokumentu tożsamości.
4. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, Depozyt jest to miejsce usytuowane na Stadionie, przeznaczone na przechowanie rzeczy ruchomych przekazanych przez uczestników imprezy masowej organizowanej przez Przechowawcę.

§2.

1. Na czas udziału w imprezie masowej organizowanej przez Przechowawcę na Stadionie Klient posiadający ważny karnet lub bilet na imprezę masową organizowaną w danym dniu na Stadionie może pozostawić rzeczy ruchome na przechowanie w Depozycie znajdującym się w lokalizacji wskazanej w §1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
2. Przyjęcie i wydanie rzeczy z Depozytu jest bezpłatne.
3. Depozyt dostępny jest w okresie od 2 godzin przed rozpoczęciem do 30 minut po zakończeniu trwania imprezy masowej organizowanej przez Przechowawcę na Stadionie. W pozostałym czasie Depozyt jest nieczynny.
4. Do Depozytu nie przyjmuje się w szczególności:
a. przedmiotów uznanych przez organizatora za niebezpieczne, w szczególności wyrobów pirotechnicznych, wybuchowych oraz pożarowo niebezpiecznych, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych wskazanych w formie piktogramów przy wejściu na teren Stadionu i Depozycie;
b. przedmiotów o wymiarach przekraczających 1,5m x 1,5,
c. kruszców szlachetnych i wyrobów z tych kruszców oraz drogich kamieni (biżuterii);
d. krajowych i zagranicznych papierów wartościowych oraz pieniędzy i kart bankowych.

§3.

1. Klient składający rzeczy do Depozytu w obecności pracownika Przechowawcy wypełnia tzw. kwit depozytowy (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Klient podpisuje się w wyznaczonym na kwicie depozytowym miejscu, w zamian otrzymując opaskę na rękę z numerem odpowiadającym numerowi przyporządkowanemu przeznaczonym do przechowania rzeczom ruchomym, która to opaska musi zostać okazana przez Klienta przy odbiorze rzeczy.
2. Kwit depozytowy zawiera:
a. numer porządkowy przyporządkowany przedmiotom przekazanym do przechowania;
b. imię i nazwisko Klienta, spis przedmiotów oddanych do depozytu zawierający ich opis i liczbę, datę wypełnienia protokołu, własnoręczny podpis Klienta.
3. Przed przyjęciem rzeczy do Depozytu, pracownik Przechowawcy lub pracownik agencji ochrony ma prawo do sprawdzenia zawartości rzeczy składanych do Depozytu.

§4.

1. Przedmioty pozostawione w Depozycie należy odebrać w tym samym dniu, gdy zostały one przekazane do przechowania.
2. Wydanie przedmiotów pozostawionych do przechowania odbywa się na podstawie okazania otrzymanej opaski na rękę oraz po- kwitowania odbioru pozostawionych w Depozycie przedmiotów poprzez złożenie stosownego podpisu na kwicie depozytowym.
3. W przypadku zagubienia otrzymanej opaski na rękę przedmioty złożone od przechowania mogą zostać wydane na podstawie dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego potwierdzenie tożsamości.
4. Kwitując odbiór przedmiotów podpisem na kwicie depozytowym klient potwierdza wydanie właściwych przedmiotów w nienaruszonym stanie.
5. Przechowawca nie odpowiada za wydanie rzeczy osobie nieupoważnionej w przypadku okazania przez nią właściwej opaski na rękę i złożenia podpisu na kwicie depozytowym.
6. Przechowawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z właściwości rzeczy przyjętej do Depozytu.

§5.

1. Przedmioty nie odebrane z Depozytu w terminie wskazanym w §4 ust. 1 będzie można odebrać w siedzibie Przechowawcy w terminie jednego miesiąca od daty złożenia przedmiotów do Depozytu. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim przedmioty będą niszczone lub przekazywane do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Przechowawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia od- danych do przechowania przedmiotów nie odebranych w terminie wskazanym w §4 ust.1, ani za szkody wynikłe ze szczególnych właściwości przedmiotów złożonych do przechowania

§6.

1. Złożenie przedmiotów do Depozytu oznacza jednocześnie akceptację postanowień niniejszego Regulaminu i jest zobowiązaniem do jego przestrzegania.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w Depozycie lub Siedzibie Przechowawcy w terminie 7 dni od daty złożenia przedmiotów w De- pozycie. Reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Wniesione w terminie reklamacje będą rozpatrywane przez Przechowawcę w terminie 14 dni od daty ich pra- widłowego wniesienia. O rozpatrzeniu reklamacji zgłaszający zostanie poinformowany na piśmie w przypadku pozostawienia właściwych danych adresowych.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdą właściwe przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)