fbpx
Tryb oszczędności energii
Dostępność
  • ikona facebooka
  • ikona instagrama
  • ikona twittera
  • ikona youtube
  • ikona linkedin
  • ikona tiktok

Regulamin stadionu

Niniejszy regulamin obowiązuje na obszarze stadionu Warty Poznań S.A. w Poznaniu przy ulicy Powstańców Chocieszyńskich 52 i został opracowany w zgodzie z postanowieniami zawartymi z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.

§1.
PRZEZNACZENIE

1. Stadion służy do przeprowadzania rozgrywek piłkarskich oraz innych imprez sportu masowego i kulturalnych. Na stadionie może być prowadzona działalność gospodarcza.
2. Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania stadionu muszą być zgodne z powszechnie obejmującym prawem.
3. Stadion nie jest powszechnie dostępny.
4. Przebywanie na stadionie w dni bez imprez określa Dyrektor obiektu.

§2.

1. Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą tylko osoby posiadające przy sobie ważny bilet wstępu, karnet lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie. Bilet wstępu lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie sportowym należy okazywać na żądanie służb porządkowych lub Policji.
2. Widzowie musza zajmować miejsca określone na karcie wstępu.

§3.

1. Każdy jest zobowiązany przy wejściu na stadion bez wezwania okazać służbie porządkowej swój bilet, karnet lub dowód uprawniający do wstępu i na żądanie wręczyć do sprawdzenia. Celem identyfikacji osoby korzystającej z biletu, karnetu lub karty wstępu, służba porządkowa może zażądać okazania dowodu tożsamości.
2. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób również przy użyciu środków technicznych celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.
3. Osoby, które nie posiadają biletu wstępu, karnetu, osoby nietrzeźwe i osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na stadion.

§4.

1. Każdy, kto przebywa na stadionie powinien się zachować tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym.
2. Widzowie powinni stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służby porządkowej oraz zaleceń spikera stadionu.
3. Ze względu bezpieczeństwa widzowie są zobowiązani na żądanie policji lub służby porządkowej zajmować miejsca inne niż wskazane na biletach wstępu, karnetach i innych dokumentach uprawniających do wstępu na imprezy sportowe, również w innych sektorach miejsc siedzących.
4. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne nie mogą być zatarasowane i muszą być na całej długości i szerokości zdatne do użycia zgodnie z przeznaczeniem.

§5.
ZAKAZY

1. Zabrania się wnoszenia na stadion:
a. napojów alkoholowych, narkotyków i środków psychotropowych,
b. broni wszelkiego rodzaju,
c. przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
d. butelek,
e. przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizki, itp.,
f. fajerwerków, kuł świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,
g. drzewców do flag i transparentów,
h. „kominiarek” mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organa policji im służby po- rządkowe,
i. instrumentów do wytwarzania hałasu i alarmowania z napędem mechanicznym,
j. zwierząt,
2. Ponadto zakazuje się:
a. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku szczególnie fasady, mury, płoty, ogrodzenia boisk, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy;
b. wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów – boiska, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe, teren za sektorem G i parking wewnętrzny;
c. rzucania wszelkimi przedmiotami;
d. rozniecania ognia, zapalanie fajerwerków lub kul świecących;
e. sprzedawania towarów lub biletów wstępu bez zezwolenia rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody Dyrektora;
f. pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania lub oklejania;
g. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w innych sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów;
h. zasłanianie twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organa policji i służby porządkowe.
3. W przypadku zakwestionowania przedmiotów, o których mowa w ust. I przy wnoszeniu ich na stadion, mogą być one zarekwirowane przez służby porządkowe lub policję, bez prawa zwrotu.
4. Na obiekcie starej zabytkowej trybuny zarówno widowni jak i pomieszczeniach pod trybuną obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

§6.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadio- nie będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej lub karno-administracyjnej. Osoby te mimo posiadania ważnego biletu lub kar- netu wstępu mogą być wezwane do opuszczenia stadionu.
2. W przypadku zachowania zagrażającego zdrowiu i życiu uczestników imprezy masowej lub mieniu Spółki służby porządkowe mogą zatrzymać osobę w celu niezwłocznego przekazania Policji.
3. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać władzom stadionu.