fbpx
Tryb oszczędności energii
Dostępność
  • ikona facebooka
  • ikona instagrama
  • ikona twittera
  • ikona youtube
  • ikona linkedin
  • ikona tiktok

Regulamin stadionu

Regulamin stadionu piłkarskiego Warty Poznań

§ 1.
Stadion jest własnością miasta Poznania.

§ 2.
Na Stadionie organizowane są imprezy sportowe, artystyczne, rozrywkowe i inne. Wejście na Stadion oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie.

§ 3.
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprez organizowanych na terenie Stadionu, a w szczególności:
1. określenie zasad korzystania ze Stadionu i urządzeń znajdujących się na nim oraz zachowania się osób obecnych na imprezie;
2. określeniu praw i obowiązków uczestników imprezy.

§ 4.
Imprezy organizowane na Stadionie mogą być monitorowane i podlegać zapisowi za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk.

§ 5.
Wstęp na imprezę osoby niepełnoletniej do lat 13 może nastąpić wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 6.
W czasie, kiedy na Stadionie nie odbywają się imprezy, do wejścia i przebywania na terenie obiektu są uprawnione osoby umieszczone na imiennej liście zatwierdzonej przez Warta Poznań S.A. i/lub Klub Sportowy „Warta”.

§ 7.
Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, marketingowa, w tym: transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie w czasie trwania imprez może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą organizatora imprezy.

§ 8.
W przestrzeni pomiędzy murawą boiska, a ogrodzeniem trybun, tj. w strefie buforowej stadionu, obowiązują następujące zasady:
1. wejście z trybun na płytę stadionu w trakcie trwania imprezy i poza nią odbywa się każdorazowo za zgodą Warta Poznań S.A. i wyłącznie wskazanymi przez Warta Poznań S.A. bramkami;
2. przebywanie w strefie buforowej stadionu kibiców, organizatorów konkursów, a także prowadzenie w strefie buforowej jakiejkolwiek innej działalności promocyjnej w trakcie trwania imprezy, możliwe jest wyłącznie w wytyczonych przez Warta Poznań S.A. strefach i po wejściu jedną, ustaloną przez Warta Poznań S.A. bramką.

§ 9.
W obrębie całego Stadionu obowiązuje bezwzględny zakaz ustawiania jakichkolwiek rekwizytów i urządzeń bez zgody Warta Poznań S.A. Dotyczy to w szczególności murawy boiska i terenów wokół niej, do których dostęp określa § 8.

§ 10.
Warta Poznań S.A. zastrzega sobie prawo do zmian ogłoszonych przez siebie terminów imprez organizowanych na Stadionie bez zapowiedzi i z wyłączeniem odpowiedzialności.

§ 11.
1. Do wejścia na Stadion i korzystania z urządzeń stadionowych w czasie trwania imprezy uprawnione są wyłącznie osoby posiadające przy sobie ważny bilet (abonament lub inny dokument wydany przez organizatora), identyfikator lub inny dokument ustalony przez Warta Poznań S.A. oraz dowód tożsamości ze zdjęciem.
2. W szczególnych przypadkach Warta Poznań S.A. jest uprawniona do zmiany zasad wchodzenia i przebywania na Stadionie, o czym informował będzie w sposób ogólnie przyjęty, w tym przez media, Internet itd.

§ 12.
Uczestnik imprezy organizowanej na Stadionie – wchodzący lub przebywający na terenie obiektu – ma obowiązek na każde żądanie służby porządkowej okazać dokumenty uprawniające do przebywania na imprezie oraz poddać się przeszukaniu bagażu i odzieży.

§ 13.
Uczestnik imprezy organizowanej na Stadionie ma obowiązek w czasie jej trwania (z wyłączeniem przerwy) przebywać na miejscu zgodnym z oznaczeniem wskazanym na bilecie lub abonamencie oraz stosować się do zarządzeń Policji, służb porządkowych oraz komunikatów ogłaszanych przez spikera.

§ 14.
Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Stadionu:
1. broni palnej, gazowej i innej nawet, gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania, z wyłączeniem odpowiednich służb;
2. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
3. różnego rodzaju pałek, kijów, prętów oraz innych przedmiotów, które mogą posłużyć do zachowania sprzecznego z prawem;
4. innych przedmiotów mogących w ocenie organizatora stanowić zagrożenie, w szczególności: butelek, puszek, przedmiotów z napędem mechanicznym, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych lub innych środków odurzających lub o podobnym działaniu.

§ 15.
Przedmioty wymienione w § 14 ulegają konfiskacie bądź przekazaniu odpowiednim służbom.

§ 16.
Zabrania się wchodzenia i przebywania na terenie Stadionu osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków odurzających.

§ 17.
Uczestnikom imprez organizowanych na Stadionie, pod rygorem objęcia czasowym lub stałym zakazem wchodzenia na Stadion, zakazuje się:
1. wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla uczestników imprezy tj. płytę boiska, pomieszczenia służbowe, płoty, maszty, wydzielone tereny budowy itp.;
2. opuszczania w czasie trwania imprezy sektora oznaczonego na bilecie lub abonamencie bez zgody służby porządkowej;
3. rzucania jakimikolwiek przedmiotami, szczególnie na płytę boiska lub w innych uczestników;
4. wzniecania ognia, zapalania petard, fajerwerków, itp.;
5. używania nakryć głowy lub innych przedmiotów utrudniających identyfikację;
6. wywieszania i głoszenia haseł (symboli, pieśni) o treściach obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich
7. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania Stadionu, niszczenia jego urządzeń poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie;
8. uczestniczenia w imprezie osobom, wobec których został orzeczony przez Sąd zakaz wstępu na imprezy masowe.

§ 18.
Każdorazowy przypadek naruszenia przepisów prawa, postanowień regulaminu Stadionu lub imprezy skutkuje niezwłocznym usunięciem uczestnika ze Stadionu bez prawa zwrotu za bilet, a wobec sprawcy naruszenia może zostać orzeczony czasowy lub całkowity zakaz wstępu na Stadion.

§ 19.
Warta Poznań S.A. zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na Stadionie szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku obiektu lub spowodowanie zamieszek albo w nich uczestniczenie.

§ 20.
Poniesione szkody uczestnik imprezy organizowanej na Stadionie jest zobowiązany zgłosić w Warta Poznań S.A. niezwłocznie po ich zaistnieniu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż 30 minut po zakończeniu imprezy.

§ 21.
Warta Poznań S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia identyfikatorów, abonamentów lub innych dokumentów uprawniających do wejścia na Stadion w przypadku wniosku Policji lub innych organów porządku publicznego.

§ 22.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania