fbpx
Tryb oszczędności energii
Dostępność
  • ikona facebooka
  • ikona instagrama
  • ikona twittera
  • ikona youtube
  • ikona linkedin
  • ikona tiktok

Regulamin konkursu „Wygraj FIFĘ 23”

 

§ 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Warta Poznań Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394512, REGON 301775099, NIP: 7831676494 (dalej: „Organizator”).

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem § 2 ust. 2. W razie chęci uczestnictwa osób niepełnoletnich, ich udział powinien być potwierdzony przez ich opiekuna prawnego.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

4. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik Konkursu zapoznał się i akceptuje udostępnione mu zasady Konkursu, określone w Regulaminie.

§3.ZASADY KONKURSU

1. Konkurs trwać będzie od dnia 26.10.2022 do dnia 11.11.2022 Powyższy okres nie obejmuje okresu trwania ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi w formularzu sponsorowanym (konkurs będzie prowadzony na stronie Organizatora na facebooku pod adresem https://www.facebook.com/wartapoznan. Pod uwagę będą brane tylko spełniające wymogi Konkursu odpowiedzi, które zostaną opublikowane do dnia 11.11.2022, do godziny 20:45.

3. W konkursowym komentarzu należy odpowiedzieć na pytanie „Kto jest najlepszym piłkarzem w historii Warty Poznań i dlaczego?”.

4. Zwycięzcę wybierze komisja złożona z przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”). Zadecydują najciekawsze uzasadnienia wyboru.  

5. Każdy uczestnik może wypełnić formularz maksymalnie jeden raz. Wypełnienie formularza więcej razy pozbawia ich autora możliwości uczestnictwa w Konkursie.

6. Każdy uczestnik zaznacza w formularzu na jaką platformę ma być przeznaczona FIFA 23.

7. Komisja wyłoni dwóch zwycięzców na każdą platformę.

8. Odpowiedzi konkursowe zawierające treści sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub treści wulgarne, drastyczne, propagujące nienawiść, nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

9. Odpowiedzi, oprócz wymagań przewidzianych w Regulaminie, powinny spełniać wymagania przewidziane w regulaminach i zasadach portalu Facebook. Odpowiedzi niespełniające standardów portalu Facebook nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

§4.ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”). Komisja decydować będzie o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej oraz o przyznaniu nagród uczestnikom spełniającym warunki Konkursu.

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone drogą mailową najpóźniej do dnia 18.11.2022 r.

3. Nagrodą w Konkursie jest gra FIFA 23 na wybraną przez zwycięzcę platformę (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X) spośród platform wspieranych przez wydawcę gry.

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

5. Koszty wysyłki nagrody na terenie Polski pokrywa Organizator. Koszty wysyłki nagrody za granicę pokrywa zwycięzca.

§5.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: a.szczepaniak@wartapoznan.pl, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki (w przypadku reklamowania nagrody), podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej, wraz ze zdjęciami lub innymi dowodami.

2. Podstawą reklamacji mogą być nieprawidłowości w przeprowadzeniu Konkursu lub wady nagrody istniejące w chwili wydania nagrody zwycięzcy.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

4. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Organizator nie odpowiada za prawidłowe działanie gry w razie niespełnienia przez zwycięzcę minimalnych wymagań sprzętowych dla gry FIFA 23.

§6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nie uregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych, regulaminy obowiązujące u Organizatora oraz postanowienia Organizatora.

2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Konkursem mają charakter wyłącznie informacyjny.

3. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie w przypadku zmiany terminu Konkursu, sprostowania oczywistych omyłek pisarskich lub uściślenia niejasnych zapisów regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w dniu następnym od ich ogłoszenia na kanale

5. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych klientów z udziału w konkursie lub dopuszczających do udziału w konkursie.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Warta Poznań S.A., ul. Spychalskiego 34, 61-555 Poznań.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, to jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).Zgoda wyrażana jest w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej oraz w celach marketingowych, w szczególności publicznego poinformowania o wygranej oraz zamieszczenia zawartości zwycięskiego komentarza na fanpage Warty Poznań.

4. Na podstawie wyrażonej zgody Organizator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, wizerunek (zgodnie z zamieszczonym zdjęciem konkursowym), wiek, adres zamieszkania (dotyczy zwycięzców Konkursu).

5. Wyłącznym odbiorcą przetwarzanych danych osobowych jest Warta Poznań S.A. oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu, a także podmioty, z którymi Warta Poznań S.A zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celach marketingowych mogą być udostępniane do publicznej wiadomości osobom trzecim, w szczególności na stronach internetowych i mediach społecznościowych Klubu.

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.

7. Ponadto informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO oraz prawo do cofnięcia tejże zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą wysyłane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Niniejszy regulamin określa zasady przetwarzania danych osobowych wyłącznie w związku z uczestnictwem w Konkursie.